Predicting gestational personal exposure to PM2.5 from satellite-driven ambient concentrations in Shanghai

Predicting gestational personal exposure to PM2.5 from satellite-driven ambient concentrations in Shanghai.

Qingyang Zhu, Bin Xia, Yingya Zhao, Haixia Dai, Yuhan Zhou, Ying Wang, Qing Yang, Yan Zhao, Pengpeng Wang, Xuena La, Huijing Shi, Yang Liu, Yunhui Zhang, Chemosphere

Read more