All-cause mortality risk associated with long-term exposure to ambient PM2· 5 in China: a cohort study

All-cause mortality risk associated with long-term exposure to ambient PM2· 5 in China: a cohort study.

Prof Tiantian Li, PhD; Yi Zhang, MPH; Jiaonan Wang, BSMed; Dandan Xu, BSMed; Zhaoxue Yin, MM; Huashuai Chen, PhD; Yuebin Lv, MM; Jiesi Luo, MM; Prof Yi Zeng, PhD; Yang Liu, PhDProf Patrick L Kinney, ScD; Prof Xiaoming Shi, PhD; The Lancet: Public Health

Read more