Associations between ambient fine particulate air pollution and hypertension: A nationwide cross-sectional study in China

Associations between ambient fine particulate air pollution and hypertension: A nationwide cross-sectional study in China.

Cong Liu, Renjie Chen, Yaohui Zhao, Zongwei Ma, Jun Bi, Yang Liu, Xia Meng, Yafeng Wang, Xinxin Chen, Weihua Li, Haidong Kan, Science of the Total Environment

Read more