Critical windows for maternal fine particulate matter exposure and adverse birth outcomes: The Shanghai birth cohort study

Critical windows for maternal fine particulate matter exposure and adverse birth outcomes: The Shanghai birth cohort study.

Lei Yuan, Yan Zhang, Weidong Wang, Renjie Chen, Yang Liu, Cong Liu, Haidong Kan, Yu Gao, Ying Tian, Chemosphere

Read more