Global Fire Forecasts Using Both Large‐Scale Climate Indices and Local Meteorological Parameters

Global Fire Forecasts Using Both Large‐Scale Climate Indices and Local Meteorological Parameters.

Huizhong Shen, Shu Tao, Yilin Chen, Mehmet Talât Odman, Yufei Zou, Ye Huang, Han Chen, Qirui Zhong, Yanyan Zhang, Yuanchen Chen, Shu Su, Nan Lin, Shaojie Zhuo, Bengang Li, Xilong Wang, Wenxin Liu, Junfeng Liu, Gertrude K. Pavur, Armistead G. RussellGlobal Biogeochemical Cycles

Read more