Long-term exposure to ambient fine particulate matter and incidence of diabetes in China: A cohort study

Environmental International journal cover
Long-term exposure to ambient fine particulate matter and incidence of diabetes in China: A cohort study.

Fengchao Liang, Xueli Yang, Fangchao Liu, Jianxin Li, Qingyang Xiao, Jichun Chen, Xiaoqing Liu, Jie Cao, Chong Shen, Ling Yu Fanghong Lu, Xianping Wu, Liancheng Zhao, Xigui Wu, Ying Li, Dongsheng Hu, Jianfeng Huang, Yang Liu, Xiangfeng Lu, Dongfeng Gu, Environmental International

Read more