Long-term exposure to PM2.5 and incidence of disability in activities of daily living among oldest old

Long-term exposure to PM2.5 and incidence of disability in activities of daily living among oldest old.

Yuebin Lv, Jinhui Zhou, Virginia, Byers Kraus, Tiantian Li, Jeremy A. Sarnat, Jiaonan Wang, Yang LiuHuashuai Chen, Melanie Sereny Brasher, Chen Mao, Yi Zeng, Tongzhang Zheng, Xiaoming Shi, Environmental Pollution

Read more