Modeling Study of the Air Quality Impact of Record‐Breaking Southern California Wildfires in December 2017

JGR Atmospheres Journal Cover
Modeling Study of the Air Quality Impact of Record‐Breaking Southern California Wildfires in December 2017.

Hongrong Shi, Zhe Jiang, Bin Zhao, Zhijin Li, Yang Chen, Yu Gu, Jonathan H. Jiang, Meemong Lee, Kuo‐Nan Liou, Jessica L. Neu, Vivienne H. Payne, Hui Su, Yuan Wang, Marcin Witek, John Worden, JGR Atmospheres

Read more