Spatial and temporal trends in the mortality burden of air pollution in China: 2004–2012

Environmental International journal cover
Spatial and temporal trends in the mortality burden of air pollution in China: 2004–2012.

Miaomioa Liu, Yining Huang, Zongwei Ma, Zhou Jin, Xingyu Liu, Haikun Wang, Yang Liu, Jinnan Wang, Matti Jantunen, Jun Bi, Patrick L. KinneyEnvironmental International

Read more